Rejestracja i logowanie
Regulamin użytkowania portalu

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych na stronach Portalu ePłock.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu ePłock w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 2. Korzystanie z poszczególnych Usług (ePłock Ogłoszenia/ ePłock Zdrowie) może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:
  • łącze o przepustowości co najmniej 512 kbit/s,
  • przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 10, Firefox 4.x, Google Chrome 6, Safari 5,
  • system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7, Linux
  • oraz mechanizmy/wtyczki umozliwiające obsługę ADOBE FLASH
  • włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies", (więcej o wykorzystaniu "cookies" dowiesz się w Polityce Prywatności strony
 4. W przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
  • zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
  • zainstalowania środowiska JAVA w wersji 7.0 lub nowszej.
  • włączenia w przeglądrce obsługi Java Skrypt.
  • zaakceptowanie "cookies".
 5. Zastrzeżenia
  • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
  • Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
  • Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi treści i materiałów lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.
  • Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Dostawca ustanowił regulaminy szczegółowe, w szczególności usługi zapewnienia dostępu do Forum dyskusyjnego, określają te regulaminy.
  • Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument "Polityka prywatności" dostępny na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.
  • Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest dostępne wyłącznie dla zalogowanych urzytkowników którzy ustawili swoją datę urodzenia, a ich wiek przekracza 18 lat.

I. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego regulaminu.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim pobranych treści lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranych treści i materiałów, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 6. Jeżeli treści i materiały udostępniane są w technice przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download, Użytkownik nie ma prawa zapisywać treści i materiałów z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

II. Wymagania techniczne

  1. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności materiałów tekstowych ani audio / video;
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
  4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
  5. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.
  6. Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
  7. Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału w formie Projekcji.
  1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Materiału musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie (części II, punkt 4) lub regulaminie szczegółowym oraz na odpowiednich stronach Portalu (m.in. Wymagania techniczne).
  2. Dostawca zapewnia informację techniczną na stronach internetowych Portalu.

III. Dystrybucja treści nieodpłatnych

Licencja udzielana jest na czas trwania transmisji danego Materiału.

Uruchomienie Projekcji Materiału, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie Projekcji Materiału w formie transmisji realizowanej w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.

IV. Reklamacje

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń w pobranych plikach będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do Użytkowników, którzy do uruchomienia Projekcji Materiału użyli oryginalnego Kodu Dostępu.

Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

 1. Reklamacje z tytułu niedostarczenia kodu dostępu mimo dokonania płatności, należy zgłaszać bezpośrednio do Operatora płatności lub Integratora SMS.
  1. a. adres e-mail,
  2. b. kod dostępu
  3. c. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem, numer telefonu jeśli płatność była dokonana za pomocą SMS.

V. Twój Profil

Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.

W ramach usługi Twój Profil Dostawca umożliwia Użytkownikowi zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów, ustawień portalu, uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria, uzyskanie informacji o nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu. Dostawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi Twój Profil.

Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu przez Użytkownika, co zostanie wskazane w regulaminach szczególnych ich dotyczących.

Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu.

Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, nazwy Użytkownika i hasła oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.

Adres elektroniczny podany przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.

Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.

Potwierdzenie działania wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany we wniosku adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 2.

Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Twój Profil. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.

Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres biuro@imedia.org.pl wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".

VI. Newsletter

Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności Dostawcy.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.

Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

VII. Kontakt z ePłock

Użytkownik może przekazać Dostawcy swoje opinie oraz pytania dotyczące zamieszcznych na portalu treści oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich.

Przekazanie opinii, uwag oraz pytań Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej oraz podanie imienia, nazwiska i kodu pocztowego w formularzu kontaktowym oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności.

Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Dostawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

VII. Regulamin ogłoszeń na portalu eplock.net.pl

 1. Na portalu ogloszenia.kutno.net.pl możesz zamieścić ogłoszenie tylko i wyłącznie w imieniu własnym. Niedozwolone jest publikowanie ogłoszeń z wykorzystaniem danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.
 2. Użytkownik dodający ogłoszenie przejmuje pełną odpowiedzialność za nadanie ogłoszenia łamiącego prawo, w tym ogłoszenia, którego przedmiotem jest czynność ograniczona przepisami prawa.
 3. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń wprowadzających do obrotu przedmioty, którymi obrót jest prawnie zakazany!
 4. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń wprowadzających do obrotu przedmioty i towary pochodzące z przestępstw
 5. Zabronione jest propagowanie wszelkich treści nacjonalistycznych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, oraz wszelkich treści zabronionych przez polskie prawo.
 6. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń towarzyskich dotyczących sponsoringu oraz seks-spotkań (te będą niezwłocznie usuwane wraz z kontami użytkownika).
 7. Dodając zdjęcia musisz posiadać do nich prawa autorskie i zgadzasz się na ich publikację w mediach nalezących do firmy IMEDIA
 8. Jeżeli przedmiotem ogłoszenia jest czynność wymagająca posiadania aktualnych licencji, pozwoleń, uprawnień, kwalifikacji, koncesji itp, Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że je posiada i jest uprawniony do publikowania związanych z nimi ogłoszeń.
 9. Użytkownik dodający ogłoszenie zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone portalowi wadliwym prawnie ogłoszeniem.
 10. Zamieszczając ogłoszenie na portalu, zgadzasz się na jego publikację we wszystkich wydawnictwach firmy IMEDIA z siedzibą w Kutnie, właściciela portalu.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie podając przyczyny
 12. Dodawanie dużej ilości ogłoszeń (spam) wiążę się z usunięciem ogłoszeń oraz zablokowaniem konta dodającego.
 13. Administratorzy podejmą starania mające na celu usuwanie treści uznawanych potocznie za wulgarne czy obraźliwe najszybciej jak jest możliwe, jednakże witryna nie jest moderowana w czasie rzeczywistym, więc pewne ogłoszenia mogą się przez chwilę pojawić na stronie. Jeśli zobaczysz ogłoszenie, które narusza dobre obyczaje lub Polskie prawo zgłoś je do usunięcia. Administratorzy dołożą wszelkich starań aby jak najszybciej zniknęło z portalu.
 14. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez Twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim (z wyjątkiem organów do tego uprawnionych). System ogłoszeń rejestruje dodatkowo adresy IP autorów wpisów. IP będzie widoczne publicznie dla wszystkich użytkowników. Portal wykorzystuje ciasteczka (cookies) do logowania i podtrzymywania sesji użytkowników.
 15. W przypadku zleceń publikacji ogłoszenia promowanego lub publikacji ogłoszenia w prasie (Magazyn KCI / Gazeta Lokalna Kutna i Regionu) opłacanych elektronicznie, użytkownik wyraża zgode na otrzymywanie Faktur Vat w postaci elektronicznej. (PDF / HTML / EMail) FV w formie papierowej udostępniamy faktury w biurze IMEDIA S.C. ul. Wojska Polskiego 10a
 16. W przypadkach, których niniejszy regulamin nie wymienia, obowiązuje zasada zdrowego rozsądku, a w ostateczności przepisy cywilnego i prawa karnego.
 17. REDAKCJA ePłock (ANI WYDAWCA PORTALU - FIRMA IMEDIA) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PUBLIKOWANE W SYSTEMIE OGŁOSZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI PONOSZĄ ICH AUTORZY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYM REGULAMINEM - PROSIMY - NIE UŻYWAJ NASZEGO PORTALU!

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.

<-- -->