Rejestracja i logowanie

Na terenie Orlenu stwierdzono gatunki zwierząt będących pod ścisłą ochroną

Wydarzenia 07-03-2018 Autor: opr. gw Foto: PKN Orlen
0
Na terenie Orlenu stwierdzono gatunki zwierząt będących pod ścisłą ochroną

Przyrodnicy Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych przebadali ponad 1300 hektarów obszaru płockiego zakładu produkcyjnego PKN Orlen. Na terenie koncernu stwierdzono gatunki ptaków znajdujących się pod ścisłą ochroną i gatunki ryb, bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków.

-  Specjaliści po zakończonej inwentaryzacji przyrody ocenili, że najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary położone są na terenie graniczącym z zakładem. Spośród stwierdzonych gatunków z każdej badanej grupy te najcenniejsze i z najwyższą bioróżnorodnością odkryto na terenach południowych, obszarze południowo - wschodnim oraz na wschód od zakładu – informuje Orlen

Według badaczy przyrody, szczególnie Dolina rzeki Brzeźnicy, która zachowała swój naturalny charakter, wyróżnia się na tle całego zinwentaryzowanego obszaru. W jej bezpośrednim sąsiedztwie rosną lasy i znajduje się szereg niewielkich, sztucznych zbiorników wodnych. Tworzy to tzw. „wyspę bioróżnorodności”. W obrębie sąsiadującej z zakładem Doliny Brzeźnicy, stwierdzono najcenniejsze zinwentaryzowane komponenty środowiska przyrodniczego, min.: liczne populacje ważek, ptaków (w tym gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE np. zimorodka, gąsiorka), bobra i wydrę czy chronione siedliska z Dyrektywy Siedliskowej w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej.

W trakcie inwentaryzacji eksperci środowiskowi stwierdzili obecność 25 gatunków ssaków, z czego 13 objętych ścisłą i częściową ochroną. Pozostałe to gatunki łowne. W trakcie spisu  ptaków zlokalizowano przeszło 100 gatunków, z czego ponad 80 z nich uznano za lęgowe. Stwierdzono także niemal 80 gatunków ptaków przelatujących nad obszarem rafinerii i terenami sąsiednimi. Były to m.in. łabędzie, gęsi, cyraneczki, żurawie, mewy, rybołowy, bieliki, sójki, jastrzębie, skowronki oraz czeczotki, szczygły i czyże. Do najcenniejszych specjaliści zaliczyli błotniaka stawowego, który znajduje się pod ochrona ścisłą, sokoła wędrownego, który wymaga ochrony czynnej, a od niemal 17 lat zadomowiony jest na kominach zakładowej Elektrociepłowni, oraz derkacza, rybitwę, zimorodka, gąsiorka i jarzębatkę. Spośród płazów i gadów w obrębie terenu badań zlokalizowano występowanie dziesięciu gatunków płazów, m.in. rzekotki, traszki i kumaki oraz trzech gatunków gadów – jaszczurki i zaskrońce.  Z kolei uczestniczący w badaniach ichtiolodzy naliczyli około pół tysiąca ryb należących do 13 gatunków. Wśród nich zauważyli obecność m.in. okoni, szczupaków, sandaczy, słonecznic, a także płoci, karpi,  karasi oraz piskorza i śliza, które są gatunkami cennymi i znajdującymi się pod ochroną. Entomolodzy zidentyfikowali niemal 90 gatunków zwierząt bezkręgowych z czego niemal 60 gatunków - w tym także chronione i cenne przyrodniczo - zauważono w podmokłych terenach na obszarze rafinerii. Do najciekawszych specjaliści zaliczyli ślimaki, trzmiele, ważki, a także motyle i pszczoły miodne. Według ekspertów bardzo istotne jest zachowanie w dobrym stanie siedlisk im służących, tak aby te bezkręgowce mogły się dalej rozwijać.

Zgodnie z raportem największą bioróżnorodność zauważono na obrzeżach PKN Orlen. Ma to związek z zachowaniem w naturalnej formie zieleni, a tym samym miejsca schronienia i pożywienia niektórych gatunków fauny.

Inwentaryzację oraz waloryzację przyrodniczą na terenach Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i przyległych przeprowadzili specjaliści z wielu dziedzin. Byli to m.in. ornitolog (ptaki), herpetolog (płazy i gady), teriolog (ssaki), chiropterolog (nietoperze), ichtiolog (ryby), entomolog (bezkręgowce), botanik (rośliny), lichenolog (porosty) oraz dendrolog (drzewostan).

- Dokonanie spisu podstawowych elementów przyrody dla inwestorów jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć skupiających wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru - informuje koncern.

Spis przyrodniczy realizowany był przez niemal rok. Objęte nim zostały tereny przemysłowe zakładu produkcyjnego oraz przyległe, posiadające miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Płocka i Starej Białej. Zlecenie przygotowania takiego spisu może świadczyć o przygotowaniach koncernu do dalszych inwestycji. Wyniki badań przyrodników mają zapewne posłużyć do wyznaczenia kierunków, w których dalej może się rozbudowywać płocki koncern. Z raportu można wnioskować, że raczej nie będzie to możliwe w stronę Doliny rzeki Brzeźnicy.

 

 

 

 

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->