Rejestracja i logowanie

Mazowiecki sejmik sprzeciwia się zmianom w kodeksie wyborczym

Wydarzenia 05-12-2017 Autor: ToP
0
Mazowiecki sejmik sprzeciwia się zmianom w kodeksie wyborczym

– Zmiany szyte są na miarę. Niestety, nie obywateli – czytamy w stanowisku przyjętym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu nowej ordynacji wyborczej.

 

– Wbrew szczytnym założeniom prezentowanym w uzasadnieniu projektu, zmiany te są kolejnymi propozycjami legislacyjnymi prowadzącymi do znacznego ograniczenia samorządności, z której polskie społeczeństwo – nie bez powodów – było tak dumne przez niemal trzy ostatnie dekady, a polskie reformy samorządowe uznawane były za wzorcowe na arenie międzynarodowej. Odbieranie zadań samorządom, wprowadzanie przepisów prawnych ograniczających możliwości ich działania oraz samodzielnego podejmowania decyzji dla dobra wspólnot lokalnych i regionalnych stanowią zaprzeczenie idei rozwoju samorządności i są wyraźnym krokiem w kierunku (re)centralizacji władzy publicznej w Polsce – czytamy w stanowisku przyjętym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Zdaniem wojewódzkich radnych nowe przepisy naruszają Konstytucję RP, ograniczając bierne i czynne prawa wyborcze obywateli. A likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz wprowadzenie systemu proporcjonalnego we wszystkich kategoriach samorządów  to wyeliminowanie ze startu w wyborach małych, na ogół obywatelskich, lokalnych komitetów wyborczych. Zmniejszenie okręgów wyborczych, w których uzyskać będzie można od trzech do siedmiu mandatów (do tej pory było ich od pięciu do piętnastu) traktować można jako sztuczne podniesienie progu wyborczego do 20 procent. spowoduje, że komitety wyborcze wyborców będą mogły liczyć na uzyskanie śladowej liczby mandatów. I to wyłącznie w sześcio- lub siedmiomandatowych okręgach. Nie można tworzyć

– Tworzenie barier dla społeczności lokalnych, które najlepiej znają miejscowe uwarunkowania, uważamy za bezzasadne i szkodliwe. Lokalni liderzy nie mogą być wykluczani z życia publicznego przez ustawowe przepisy. Powinni być poddawani jedynie społecznej weryfikacji w trakcie wyborów – czytamy.

 

Nowa ustawa, wbrew swojemu tytułowi, nie zwiększy udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Może go raczej znacząco ograniczyć. Dotyczy to również zniesienia możliwości głosowania korespondencyjnego i przeprowadzania wyborów dwudniowych.
Radni negatywnie odnieśli się również do propozycji nowego systemu wyłaniania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Ich zdaniem PKW musi być organem wolnym od wpływu partii politycznych. Tylko  w ten sposób zagwarantować można obiektywizm podejmowanych przez nią działań

– Skład PKW kształtowany jest obecnie poprzez wskazanie po trzech sędziów przez prezesów najwyższych organów władzy sądowniczej w kraju: – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. PKW w projektowanym składzie to tylko dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego i aż siedmiu członków wybranych przez Sejm z ogólnej liczby dziewięciu członków PKW. Oznacza to, że partia rządząca będzie miała ułatwioną drogę do przejęcia kontroli nad przebiegiem procesu wyborczego w wyborach, w których sama będzie uczestniczyć. […] Jednocześnie w projekcie przewiduje się, że organizacja wyborów ma być odebrana samorządom i powierzona właśnie nowej PKW jako ciału typowo politycznemu. Nie do przyjęcia jest także zmiana charakteru prawnego instytucji komisarzy wyborczych poprzez zastąpienie komisarzy wyborczych (w liczbie 51) wojewódzkimi (w liczbie 16) i powiatowymi komisarzami wyborczymi (w liczbie 380), powoływanymi przez PKW spośród osób posiadających jedynie wykształcenie prawnicze. Doświadczonych, niezawisłych sędziów, stanowiących czynnik niezależny i ponadpartyjny, zastąpią prawnicy bez doświadczenia przy organizacji wyborów, wybrani przez osoby reprezentujące de facto partię rządzącą, do których będzie należało m. in. ustalenie okręgów wyborczych na poziomie województwa, powiatu i gminy – czytamy w stanowisku.

 

Mazowieccy radni wyrazili również sprzeciw wobec planów wprowadzenia od 2018 roku dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 


– To administracyjne ograniczanie podmiotowości wspólnot samorządowych, które utracą możliwość swobodnego decydowania o tym, komu chciałyby powierzyć zarządzanie gminami wiejskimi i miejskimi. Nie można zgodzić się na zmarnowanie kapitału wiedzy i doświadczenia sprawdzonych samorządowców i deprecjonowanie zaufania, jakim obdarzają ich mieszkańcy. System dwukadencyjności będzie również wprowadzać elementy demotywujące w wypełnianiu misji samorządowej i realizowaniu długofalowej wizji rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego, co może się ujawniać zwłaszcza w trakcie drugiej kadencji – czytamy w stanowisku Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 


Bardzo mocno skrytykowany został fragment ustawy, która mówi o samorządowych wyborach z 2014 roku. 


– Skandaliczne tezy w uzasadnieniu, zawierające niepoparte dowodami oskarżenia insynuujące fałszerstwa wyborcze, nie tylko obniżają autorytet wyborów, zniechęcając tym samym szerokie kręgi wyborców do uczestniczenia w procesie wyborczym, ale godzą także w dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej. Taki sposób postępowania stanowi również niebezpieczny precedens, ponieważ od tej pory każda partia polityczna, która nie będzie zadowolona ze swojego wyniku wyborczego będzie mogła głosić, że wybory te zostały sfałszowane – czytamy.

 

Posłowie wezwani zostali przez radnych do wstrzymania rac nad zmianami w kodeksie wyborczym i do przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie. 


– Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraża poważne obawy, że zbyt krótki czas na przeprowadzenie zmian i brak wykwalifikowanej kadry mogą stanowić zagrożenie dla stabilnego przebiegu procesu wyborczego, co mogłoby pociągnąć za sobą nieprzewidywalne skutki. W związku z tym wzywamy Posłów i Senatorów Parlamentu RP do zaprzestania prac nad wprowadzeniem zmian do ustaw samorządowych i Kodeksu wyborczego w obecnym trybie. Za niezbędne uznajemy przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, które pozwolą osiągnąć konsensus dotyczący przepisów decydujących o przyszłości funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – czytamy.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->